Algemeen

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de aanbiedingsbrief bij de begroting 2023 spraken wij over ingrijpende gebeurtenissen in de wereld. We waren in oktober 2022 juist opgekrabbeld van de COVID-epidemie, toen we met de gevolgen van de Oekraïne oorlog te maken kregen. Denk aan de vluchtelingenstroom, de hoge energieprijzen en de sterk stijgende inflatie. Daarbij kwamen ook nog felle boerenprotesten, opkomende desinformatie en afnemend vertrouwen van inwoners in de overheid.

Tegelijkertijd – schreven wij – stonden we er goed voor. Lage werkloosheid, solide financiële positie van onze gemeente, stabiel bestuurlijk klimaat, veel initiatieven in de stad en dorpen, lage gemeentelijke lasten voor inwoners. We konden wel wat hebben.

Als we op 2023 terugkijken, dan is de belangrijkste conclusie dat we er uitstekend doorheen zijn gekomen. Natuurlijk heeft het Rijk haar steentje bijgedragen met het prijsplafond voor de energiekosten en met de energietoeslag. Dat heeft zeker geholpen. Maar de veerkracht van inwoners en ondernemers, het uitvoeren van onze lange termijn ambities uit het Coalitieakkoord Samen duurzaam vooruit en het samen optrekken met de samenleving hebben er vooral voor gezorgd dat we mooie resultaten hebben geboekt. We zijn onderweg naar een stabiele en sociale 100.000 gemeente, die groot genoeg is om onze stedelijke en andere ambities waar te maken en compact genoeg om elkaar te kennen en een zorgzame samenleving te blijven. Gebaseerd op menselijke ontmoeting: groeien en dichtbij blijven, die combinatie staat en blijft!

Natuurlijk hebben we in 2023 veel werk verzet, waarbij de volgende vijf speerpunten leidend zijn geweest.

De verstedelijkingsopgave met woningbouw en mobiliteit
We hebben ons tekort aan harde plancapaciteit in een flink tempo weggewerkt. Circa 2500 woningen zijn in 2023 in procedure gebracht en daarmee hebben we een stevige impuls aan de woningbouw gegeven. Onze intenties op het gebied van spoor en mobiliteit zijn een stap dichterbij gekomen. Hier is een lange adem noodzakelijk, om op de lange termijn investeringsagenda van het Rijk te komen. Daar zijn belangrijke stappen voor gezet. Het lidmaatschap van BrabantStad, dat medio 2023 verkregen is, helpt ons daarbij.

De klimaatopgaven en de energie transformatie
Medio 2023 is de koersnota klimaatadaptatie vastgesteld: onze kapstok voor de komende jaren. Deze geeft richting voor maatregelen die nodig zijn op het gebied van waterveiligheid, wateroverlast, hitte en droogte en het versterken van klimaat robuuste ecosystemen. De uitvoering nemen we inmiddels ter hand.
Daarnaast is voortgang geboekt bij de Duurzame Polder. Van vele mogelijkheden en varianten koersen we af op een Voorkeursvariant, die dicht bij de oorspronkelijke uitgangspunten blijft. Natuurlijk zijn er tal van onzekerheden, zoals netcongestie en de wensen van Defensie.

Goede dienstverlening en transformatie en kostenbewustzijn van het sociaal domein
De Osse samenwerkwijze staat als een huis. De drie eenvoudige vragen: Ik wil, Ik kan, Ik heb nodig, hebben een krachtige werking. Deze drieslag wordt op steeds meer terreinen in het sociaal domein toegepast en allang niet alleen meer binnen het kader van Proeftuin Ruwaard. Het levert betere oplossingen op en sorteert voor op de toenemende vergrijzing en de verwachte stijging van het beroep op zorg. De landelijke akkoorden zoals Integraal Zorg Akkoord en Gezond en Actief Leven Akkoordvoeren we, samen met partners, voortvarend uit. De zorgen over stelselverandering en toereikende financiële compensatie van kosten houden onze aandacht.
We zijn er trots op dat ons Klant Contact Centrum in 2023 erin is geslaagd is om van de 100.000 telefoontjes van inwoners met concrete vragen er 70.000 onmiddellijk te beantwoorden. Niet wachten, niet doorverbinden, gelijk weten waar je aan toe bent.

Stedelijke voorzieningen voor een aantrekkelijke stad
Op de dag dat het College deze Programma-evaluatie vaststelt, wordt het hoogste punt van het Walkwartier bereikt. Daar is in 2023 keihard aan gewerkt: 131 woningen, de bibliotheek, en winkelruimte en horeca die nog gevuld moeten worden. Het levert een enorme versterking van het centrum op.
Maar we hebben meer bereikt: locatie profielen, evenementenbeleid, vergroening. Het draagt allemaal bij, naast de vele activiteiten die ondernemers en het centrummanagement organiseren, aan een levendige stad. Daarnaast worden de plannen voor de nieuwe Lievekamp steeds concreter en vindt dit jaar besluitvorming over het Definitief Ontwerp plaats.

Duurzaam houdbare voorzieningen voor vitale dorpen
Oss is stad en platteland. Een levendig centrum en vitale dorpen. In 2023 zijn de plannen voor Macharen, Ravenstein, Overlangel en het MFA Noord West een stuk concreter geworden en het Slotje in Herpen is opgeleverd en in gebruik genomen. Voorbeelden van waar de gemeente zorgt voor het gebouw en de inwoners voor ontmoeten, naar elkaar omkijken, zorg voor elkaar. Veelal gedragen door betrokken inwoners die we vrijwilliger noemen. Wij realiseren ons dat deze inwoners voor onze dorpen van onschatbare waarde zijn.

Maar uiteraard hebben we veel meer gedaan: in deze terugblik leggen we daarover verantwoording af. Van Wmo verstrekkingen tot huisvuil ophalen, van ondersteunen van inwoners initiatieven zoals het Urban Ox Park tot investeren in weerbare medewerkers, van een nieuwe aanpak Geldzorgen tot de koersnota Mobiliteit. Grote plannen en kleine acties die bijdragen aan het goede leven in Oss. Wij gaan daarover graag met u in gesprek.

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,            De burgemeester,
drs. H. Mensink         drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Deze pagina is gebouwd op 03/19/2024 14:36:26 met de export van 03/19/2024 14:33:24