Programma's

Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte

Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte

1. Inleiding

Eén van de grote opgaven in het Osse coalitieakkoord 2022-2026 is de verduurzaming van onze samenleving. Naast duurzame opwek van energie en warmte moeten we voorbereid zijn op de negatieve effecten van klimaatverandering. In 2023 is de Koersnota Klimaatadaptatie 2050 vastgesteld. Daarmee is een stip op de horizon gezet: een klimaatrobuust Oss in 2050. Aanvullend zijn tussendoelen benoemd voor 2030. In 2024 zal het uitvoeringsprogramma 2024-2027 worden voorgelegd aan de raad. Met dit uitvoeringsplan intensiveren we de uitvoering van activiteiten.

In Oss staan de energietransitie prominent op de agenda. Als gemeente moeten we nu keuzes maken om onze lange termijn doelstellingen te behalen: in 2050 zijn we als gemeente energieneutraal. Om dit doel te bereiken werken we de komende tijd aan de ontwikkeling van een Energievisie die de kaders stelt voor de periode 2030-2050. We zetten daarbij in op energiebesparing, aardgasvrije wijken en duurzame opwek.

Daarnaast blijven we ons inzetten voor het realiseren van onze afvaldoelstellingen: minder restafval, meer grondstoffen scheiden en hergebruiken, de CO2-uitstoot beperken, de kosten van afvalbeheer beter beheersbaar maken en de dienstverlening aan de inwoners op peil houden.

Deze pagina is gebouwd op 03/19/2024 14:36:26 met de export van 03/19/2024 14:33:24