Algemeen

Leeswijzer

Leeswijzer

Inleiding
Het doel van de programma-evaluatie is om in hoofdlijnen terug te kijken op het uitgevoerde beleid in het afgelopen jaar. Het gaat om een beleidsmatige verantwoording op programmaniveau. Bij het jaarverslag en de jaarrekening volgt ook de financiële verantwoording over 2023.

De programma-evaluatie is (samen met het jaarverslag en de jaarrekening) het sluitstuk van een cyclus. Het biedt de mogelijkheid om te reflecteren voordat we starten met een nieuwe cyclus. De input van deze evaluatie, kan samen met de omgevingsanalyse, gebruikt worden als input voor de kadernota als start van een nieuwe cyclus.

Per programma geven we antwoord op:

  • Wat wilden we bereiken?
  • In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?
  • Wat deden we om de doelstellingen te bereiken? Dit toont de meest relevante activiteiten die we als gemeente in 2023 uitvoerden.
  • Wat zouden we anders kunnen doen? Hiermee reflecteren we op mogelijke verbeteringen in het beleid en/of keuzes.

Met het beantwoorden van deze vragen zijn de programmateksten voor het jaarverslag van 2023 ook voor een groot deel gereed.

De programma-evaluatie bestaat uit de indeling van programma’s uit de programmabegroting 2024-2027. Dat geldt ook voor de bijbehorende doelstellingen en indicatoren.

Hoofdlijnen
Deze evaluatie geeft de hoofdlijnen weer per programma. We formuleren zo kort & krachtig mogelijk. Het doel is niet om volledig te zijn. Het accent ligt bij de uitgevoerde activiteiten. De bereikte resultaten (de effecten) zijn soms moeilijk vast te stellen. Dat geldt ook voor de relatie tussen oorzaak-gevolg. We zoeken naar een passend evenwicht om te monitoren wat de (meerjarige) effecten zijn van beleidskeuzes.  

Deze pagina is gebouwd op 03/19/2024 14:36:26 met de export van 03/19/2024 14:33:24